ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC นครศรีธรรมราช > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน นครศรีธรรมราช > ทรัพยากร-ความรู้

แบบเยี่ยม Stroke นครศรีธรรมราช

เนื้อหา

การรับรู้ต่อภาวะโรคที่เป็น

ผลการดูแลสุขภาพ

1. การรับรู้ต่อภาวะโรคที่เป็น

   1.1 ผู้ป่วยและญาติรับรู้ว่าเป็นโรคอะไร

   1.2 ผู้ป่วยและญาติรับรู้อาการแสดงของโรค

   1.3 ผู้ป่วยและญาติรับรู้การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค

   1.4 ผู้ป่วยและญาติรับรู้อาการแสดงที่ต้องมารพ.ก่อนนัด

   1.5 ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หมายเหตุ………………………………………………

 

ƒ รับรู้  ƒไม่รับรู้ 

ƒ รับรู้   ƒไม่รับรู้                  

ƒ รับรู้   ƒไม่รับรู้                   

ƒ รับรู้   ƒไม่รับรู้                  

ƒ มี      ƒไม่มี                      

หมายเหตุ…………………………

รายการประเมินการดูแล(INHOMESSS)

ผลการดูแลสุขภาพ

1.การเคลื่อนไหว(immobility)

ƒกลุ่มที่ 1 ระดับความสามารถ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (นอนติดเตียง)

ƒกลุ่มที่ 2 ระดับความสามารถ ทำกิจวัตรบนเตียงแต่ยังยืนไม่ได้ หรือยืนได้ต้องใช้ไม้เท้าและคนพยุง  กินข้าวเองได้ ใส่-ถอดเสื้อ กางเกงเอง  พูดคุยรู้เรื่อง  เคลื่อนย้ายไปที่อื่นไม่ได้  ใช้รถเข็น นั่งในการไปที่อื่น(ติดบ้าน)

ƒกลุ่มที่ 3 ช่วยเหลือตนเองได้ในท่านั่ง ยืนเองได้หรือร่วมกับไม้เท้าโดยไม่ต้องมีคนพยุง หรืออาจต้องมีคนเดินข้างๆบ้างคอยระวัง เริ่มออกมาจากในบ้านเดินรอบบ้านได้ พร้อมกลับเข้าสู่สังคมเดิม(ติดสังคม)

ด้านการเคลื่อนไหว (immobility)

ทำกายภาพบำบัดตามระดับอาการ

ƒ  เหมาะสม   ƒ   ไม่เหมาะสม

แนวทางการสนับสนุนการ  ช่วยเหลือคือ................................................................

ภาวะแทรกซ้อน

แผลกดทับ ƒ มี  ƒ ไม่มี

ข้อติด       ƒ มี  ƒ ไม่มี

2.อาหาร(nutrition)

อาหารครบ 5  หมู่  ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน   เพิ่มผัก เพิ่มปลา

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ  น้ำอัดลม  และเครื่องดื่มประเภทมึนเมา เช่น  สุรา  กรณี ƒ มี สาย NG tube  ƒ ไม่มี สาย NG tube  

   1  ก่อนให้อาหาร  ตรวจสอบสายให้อาหารอยู่ตำแหน่งเดิม

เลื่อนไม่เกิน  2   นิ้วดันกลับ  มากกว่า2 นิ้วปรึกษาทีมสุขภาพใกล้บ้านทดสอบอาหารในกระเพาะก่อนให้

2 สังเกตสี ไม่มีสีดำ หากมากกว่า50ซีซี  รอ1ชม.แล้วทดสอบใหม่  ถ้ายังมากกว่า50ซีซีงดเป็นมื้อถัดไป

3 การจัดท่านอนให้นอนศีรษะสูงขณะให้อาหารและหลังให้อาหาร30นาที

4 การดูดเสมหะควรทำก่อนให้อาหารทางสายยาง

5 อุปกรณ์การให้อาหารสะอาดเตรียมอาหารสะอาด 

ล้างมือก่อนเตรียมและก่อนให้อาหาร

ด้านอาหาร(nutrition)

ƒ  เหมาะสม  

ƒ    ไม่เหมาะสม

แนวทางการสนับสนุนการ  ช่วยเหลือคือ................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

3.สภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อม  (housing) สะอาด ไม่เสี่ยงอุบัติเหตุ 

ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุง  ไม่มีแหล่งก่อโรค  

กำจัดขยะติดเชื้อ/ไม่ติดเชื้อเหมาะสม

อากาศถ่ายเทดี  เหมาะสม

 

สภาพบ้าน/และสิ่งแวดล้อม  (housing)

ƒ  เหมาะสม   ƒ    ไม่เหมาะสม

แนวทางการสนับสนุนการ  ช่วยเหลือคือ.....................................................................................

4.เพื่อนบ้าน  ชุมชน (other people) ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

เมื่อครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาเพื่อนบ้านสามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไม่

 

เพื่อนบ้าน ชุมชน (other people)

ความสัมพันธ์ƒดี ƒ ไม่ดี

.......................................................................................

5.การใช้ยา(medication) รับประทานยาสม่ำเสมอ ภาชนะที่บรรจุยาเหมาะสม  การเก็บยาเหมาะสม  ความสามารถของผู้ป่วยและผู้ดูแลในการหยิบยา ความจำ สายตา

การใช้ยา(medication)

ƒ  เหมาะสม   ƒ    ไม่เหมาะสม

.....................................................................................

6.การตรวจร่างกาย(examination)  การตรวจร่างกายเบื้องต้น สัญญาณชีพ ฯลฯ

 

ผลการตรวจร่างกาย(examination)

.........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

รายการประเมินการดูแล(INHOMESSS)

ผลการดูแลสุขภาพ

7.แหล่งให้บริการ(services) แหล่งบริการที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ในชุมชนได้ เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ , หมอครอบครัว  อสม. เป็นต้น

 

แหล่งให้บริการ(services)

ƒสะดวก  ƒไม่สะดวก

ทราบช่องทางติดต่อในภาวะฉุกเฉิน(1669) 

8.ความปลอดภัย(safety) สภาพบ้าน, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์  พื้นทางเดิน

ห้องน้ำ แสงสว่างเพียงพอ มี สายไฟที่เดินในบ้าน บันไดบ้านชันหรือไม่

ความปลอดภัย(safety)

ƒ  เหมาะสม   ƒ    ไม่เหมาะสม

9.จิตวิญญาณ(spiritual)  ความเชื่อและคุณค่าในแต่ละบุคคล ความรู้สึก  สิ่งที่อยู่ในจิตใจ ความหวัง  ความต้องการขั้นสูงสุดของชีวิต

จิตวิญญาณ(spiritual) 

ความหวัง สิ่งที่ยังค้างคาใจ

อื่นๆ อุปกรณ์

แผลเจาะคอƒ มี ƒ ไม่มี         สายสวนปัสสาวะƒ มี ƒ ไม่มี

ออกซิเจน  ƒ มี ƒ ไม่มี           อื่นๆƒ มี ƒ ไม่มี

                                              คือ...................................................................

อื่นๆ อุปกรณ์

การดูแลแผลเจาะคอƒ เหมาะสม ƒไม่เหมาะสม

การดูแลสายสวนปัสสาวะƒ เหมาะสม ƒไม่เหมาะสม

ออกซิเจน ƒ เหมาะสม ƒไม่เหมาะสม

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  Barthel index

โรงพยาบาล

วันที่............

เยี่ยมบ้าน1

วันที่............

เยี่ยมบ้าน2

วันที่............

1. รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า

*ไม่สามารถตักได้ (0)* ตักอาหารเองได้ แต่ต้องช่วยเตรียม(1) * ตักอาหารได้ปกติ(2)

 

 

 

2.การล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด * ต้องช่วย(0) *  ทำเองได้เอง (1)

 

 

 

3.ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้

*ไม่สามารถนั่งได้(0) *ใช้คนทั่วไป 2 คนจึงจะนั่งอยู่ได้(1)*ช่วยพยุงเล็กน้อย(2) ทำได้เอง(3)

 

 

 

4.การใช้ห้องน้ำ ช่วยตัวเองไม่ได้(0) ทำเองได้บ้าง(1) ช่วยเหลือตัวเองได้ดี(2)

 

 

 

5.การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ (0) ต้องใช้รถเข็นช่วย(1)

เดินได้โดยมีคนช่วย (2) เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง(3)

 

 

 

6 การสวมใส่เสื้อผ้า ต้องมีคนสวมใส่ให้ทั้งหมด (0)

ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 (1)  □ ช่วยตัวเองได้ดี(2)

 

 

 

7 การขึ้นลงบันได 1 ชั้น ไม่สามารถทำได้(0) ต้องการคนช่วย(1) ขึ้นลงได้เอง (2)  

 

 

 

8การอาบน้ำ ต้องมีคนช่วยหรือทำให้(0) อาบน้ำได้เอง(1)

 

 

 

9การกลั้นการถ่ายอุจจาระ ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

กลั้นไม่ได้ (0) กลั้นไม่ได้บางครั้ง (1) กลั้นได้เป็นปกติ(2)  

 

 

 

10การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะ (0) กลั้นไม่ได้บางครั้ง (1) กลั้นได้เป็นปกติ(2)  

 

 

 

สรุปคะแนน

 

 

 

ผลการประเมิน

คะแนนรวม ADL (เต็ม) 20 คะแนน

แปรผล

0 4 คะแนน

ภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ : very low initial score, total dependence (ติดเตียง)

5 - 8 คะแนน

ภาวะพึ่งพารุนแรง : low initial score, severe dependence (ติดบ้าน)

9 - 11 คะแนน

ภาวะพึ่งพาปานกลาง : intermediate initial score, moderately severs dependence  (ติดบ้าน)

12 - 20 คะแนน

ไม่เป็นการพึ่งพา : intermediate high, mildly severs dependence, consideration of discharging home  

 

Barthel index ƒ เพิ่มขึ้น   ƒ ลดลงƒ เท่าเดิม

สรุปผลการดูแลที่บ้านตามแนว Holistic  Care

 ด้านร่างกายƒ  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน      ƒ  มีภาวะแทรกซ้อนคือ      .............................................................................................

 ด้านจิตใจ/อารมณ์   ƒ ดี   ƒ ไม่ดี  ช่วยเหลือโดย...............................................................................................................................

 ด้านสังคม/เศรษฐกิจƒ ดี   ƒ ไม่ดี  ช่วยเหลือโดย...............................................................................................................................

 ด้านจิตวิญญาณ     ƒ ดี   ƒ ไม่ดี  ช่วยเหลือโดย...............................................................................................................................

 

ชื่อ...........................................................................................

สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง รพ.มหาราชฯ

วันที่……………………………………………………………….………………

 

ชื่อ............................................................................................................

………………….……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

สถานที่ปฏิบัติงานงาน………………………………..…………………………………..

 

วันที่เยี่ยม………………………………..……………………………………………………….

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 6
พื้นที่ Case: Knowledgebase
วันที่เพิ่มเข้า: 15/10/2019 22:43:07
เข้าชม: 999
Rating (Votes): Article rated 4.1/5.0 (9)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811